Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden aangaande het online bestellen via verbloemd.be. Dit tussen de ondernemer (Verbloemd) en haar klant, zijnde consument (B2B of B2B). De ondernemer wordt hier beschouwd als aanbieder voor bloemen en toebehoren en is gekend als ondernemer volgens de kruispuntbank van onderneming in België. Verbloemd is een onderdeel van een eenmanszaak met als ondernemingsnummer BE 0862.042.265 gevestigd te Tienen, Sint-Hubertusstraat 178. Op deze overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Bloemen die geleverd worden kunnen afwijken van de afbeelding op de website. Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.Bloemen zijn ook seizoensgebonden, wij streven ernaar om u een gelijkwaardig produkt te bieden.

Het aanbod is dan ook beperkt en worden aangeboden voor levering of ophalen. De consument heeft de keuze om deze online te betalen of op factuur. Alle prijzen zijn inclusief BTW, mits anders vermeld wordt. 

Wanneer de klant de betaling online afgerond heeft kan de bestelling geleverd of opgehaald worden. Uitzonderlijk kunnen klanten met een btw-nummer betalen na facturatie. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis, etc.).

Alle boeketten, bloemstukken en planten decoraties zijn handgemaakt door een professionele bloemist. De bloemist zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden.

Bestellingen die geplaatst worden zullen kosteloos geleverd worden op voorwaarde dat de bestelling een totaal van 70 euro (incl. BTW) en binnen de regio valt. De volgende postcodes zijn van toepassing: 3300, 3350, 3380, 3471, 3320, 3321, 3381, 3384, 3470, 3472, 3473, 3440, 3391, 3400 en 3404.

Bestelling tussen de 30 en 70 euro (inclusief BTW) worden geleverd tegen een meerprijs. Afhankelijk van de postcode is deze meerprijs berekend. 

- 2,50 euro: 3300, 3350, 3380 en 3471
- 5,00 euro: 3320, 3321, 3381, 3384 en 3470
- 10,00 euro: 3472, 3473, 3440, 3391, 3400 en 3404
- 15,00 euro: 3290

Alle bestellingen onder de 30 euro (incl. BTW) en buiten de bovengenoemde postcodes kunnen enkel opgehaald worden aan een afhaalpunt, Sint-Hubertusstraat 178 - 3300 Oplinter (Tienen).

Voor het tijdstip van levering is bespreekbaar en ten vroegste 24 uur na bestelling. De tijdstip van ophalen is ook bespreekbaar. De consument krijgt de mogelijkheid om 2 datums met uur aan te geven tijdens de bestelling.

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.

In alle tijden kan je voor meer informatie contact opnemen via email info@verbloemd.be of telefoon 0473 659 751.

In verband met beschikbaarheid en hogere bloemenprijzen rond Moederdag, Kerst en Valentijnsdag kan het geleverde product enigszins verschillen van de foto. Verbloemd zal hun uiterste best doen om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wegens drukte garanderen wij geen leveringen op specifieke tijdstippen.

Online betalingen kunnen voltooid worden via de diensten van Mollie en wat het aanbod zich voorstelt zoals bancontact.

Privacy

Verbloemd behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Verbloemd zal onder geen beding zonder nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden. De gegevens voor administratie zal bijgehouden worden en uitdrukkelijk op verzoek van de klant verwijderd worden na 7 jaar en rekening houden met de laatste facturatiedatum. 

Factuurvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar te Tienen, contant en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren via een aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

Verbloemd behoudt zich het recht om bestellingen op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.

Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de klant.

In geval van betwisting is het Vredegerecht van Tielt, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de klant.

De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.